Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Không giống như các bộ sưu tập trước đây lấy cảm hứng từ các lá bài tarot, các dấu hiệu hoàng đạo hoặc các phong trào nghệ thuật khác nhau. Bộ sưu tập này tìm cách thể hiện sự phức tạp của thời trang để hình thành những đường nét của ngày mai. Một cuộc hành trình định hình một thế giới mới, một thế giới khác, được tạo ra và phát minh.

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023Dior Show: Bộ sưu tập Dior Thu Đông 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *